Projects — նախագիծ

 Առակներ-Fables

The Stork and the Old Frog

A Fable About the Rabbit and the Squirrel

The liar’s Leg is Short

The tree, the water and the soil♥♥♥

Առյուծն ու աղվեսը-The Lion and the Fox

Ամենախելացի առյուծը

Նապաստակն ու Գորտը-The Rabbit and the Frog

Փոքրիկ շան ձագը-The little puppy

The Cat and the Mouse

Մի անգամ կատուն ման էր գալիս փողոցով մեկ էլ տեսավ մուկը ընկել է իր հետևից: Բռնեց և մուկը ասաց.
-Ինձ մի կեր, ինչ կուզես կանեմ և կատուն ասաց.
-Ինձ բեր մեծ պանիր: Մուկը գնում է և ասում.
-Հիմա ես որտեղից պանիր գտնեմ և հիշում է, որ իր ընկերոջ հայրը պանիր վաճառող է: Ես կգնամ նրա մոտ և կասեմ ամենամեծ պանիրը տա, որ տանեմ տամ այդ կատվին, որ ինձ հանգիստ թողի: Ես գնացի պանիր վաճառողի մոտ և ասացի.
-Ինձ կտաք ամենամեծ պանիրը և վաճառողը տվեց: Ես տարա, պանիրը տվեցի այդ կատվին և ինձ բաց թողեց:

The Cat and the Mouse

Once a mouse was walking along the street and suddenly a cat saw the mouse and caught it. The mouse said:
— Don’t eat me. I shall do what you want.
The cat said.
— Bring me a large piece of cheese.
The mouse went and said.
— Where can I find a piece of cheese?
But soon the mouse remembered that his friend’s father was a cheese-seller.
— I shall go and ask him to give me the largest piece of cheese. Then I shall take and give it to the cat so that it leaves me quiet. I went to the cheese-seller and said:
— Will you give me the largest piece of cheese. The seller gave it. I took and gave the cheese to the cat. And the cat let me free.

What happened to the mouse one day?
What did the mouse ask when the cat caught it?
What did the cat want when it caught the mouse?
How did the mouse get the cheese?
What did the cat do when the mouse brought the cheese?

Փոքրիկ շան ձագը

Մի փոքրիկ շան ձագ կար: Նա շատ տգեղ էր, և բակի մնացած շները անընդհատ ծաղրում էին նրան: Մի անգամ մի փոքրիկ երեխա ընկնում է գետակը, որը շատ արագ էր հոսում: Բոլոր մեծ ու փոքր շներից գետակն է նետվում միայն տգեղ շունը և փրկում է երեխային:

Բոլորը զարմացան, որ տգեղ, փոքրիկ շունը կարողացավ փրկել երեխային, և բոլորը ցանկացան նրա հետ ընկերություն անել:

The little puppy

There was a little puppy. It was very ugly and the other dogs of the yard always made fun of it. Once a little child fell into the river which ran very quickly. From all the big and small dogs only the ugly dog threw itself into the river and saved the child. All the dogs got surprised that the ugly little dog could save the child and all the dogs wanted to make friends with it.

Was the puppy nice?
Was the dog ugly?
What happened one day?
How did the puppy save the child?
Did all the dogs get suprised?

The fable teaches that the appearance is not important. The inner beauty is much more important.

          Զատիկ-Easter

Ողջույն, սիրելիներս: Այսօր ես ձեզ կպատմեմ Զատկի մասին:

Դե գնացինք…
Քրիստոսի Հրաշափառ Հարությունը կամ Զատիկը Հայ Առաքելական եկեղեցու հինգ տաղավար տոներից մեկն է: Զատկի տոնին մարդիկ ձու են ներկում, որը պտղաբեր կյանքի, փրկության և ուրախության խորհրդանիշ է: Ըստ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու ձուն խորհրդանշում է աշխարհը, կճեպը խորհրդանշում է երկինքը, թաղանթը՝ օդը, սպիտակուցը՝ ջուրը, իսկ դեղնուցը՝ երկիրը: Ներկած ձվի կարմիր գույնը խորհրդանշում է աշխարհի փրկությունը Քրիստոսի արյամբ: Զատկի նախօրեին Հայ եկեղեցին ավանդաբար նշում է ճրագալույցի պատարագը: Պատարագի ավարտից հետո հավաքված հավատացյալները վառված մոմերը տուն են տանում՝ խորհրդանշելով այն Լույսը, որը Քրիտսոսը բերեց աշխարհ: Այդ օրը հավատացյալները ողջունում են միմյանց Քրիստոսի Հրաշափառ Հարության տոնի առթիվ ասելով. ՛՛Քրիստոս Հարյավ ի Մեռելոց՛՛, պատասխանելով. ՛՛Օրհնյալ է Հարությունը Քրիստոսի՛՛:

Hello, my dear friends! Today I am going to tell you about Easter.

Let’s start…

The Easter is one of the five major feasts of the Armenian Church. On the day of the Easter feast people dye eggs red as a symbol of fruitful life, salvation and joy. Saint Gregory of Datev considers the egg as the symbol of the world, the shell of which is the sky, the membrane is the air, the white is the water and the yolk is the earth. Dyeing eggs red symbolizes the salvation of the world by means of Blood of Christ. On the eve of Easter the Armenian Church traditionally celebrates evening Divine Liturgy. After the Liturgy the assembled faithful take lit candles home, symbolizing the Light that Christ brought into the world. That day the faithful welcome each other with the following words:  “Christ is Risen from the dead” and receive the answer: “Blessed is the Resurrection of Christ.”

 

♥♥♥Իսկ հիմա կպատմեմ, թե ինչպես ենք նշում Զատիկը մեր ընտանիքում:

Դե գնացինք…

Մեր ընտանիքում Զատիկը ամենասիրելի տոներից մեկն է: Ես և եղբայրս անհամբեր սպասում ենք Զատկի տոնին: Տոնի նախօրեին մայրիկս ձու է ներկում, զարդարում և համեղ ուտեստներ է պատրաստում: Զատկի սեղանին նաև դնում ենք իմ ձեռքով պատրաստած խաղալիք-զարդարանքները: Առավոտյան հրավիրում ենք տատիկիս և եղբայրներիս մեր տուն և միասին տոնական սեղան ենք գցում և տոնում Ս. Զատիկը: Ես և եղբայրս շատ ենք սիրում ձու կռվեցնել: Ահա, թե ինչպես ենք մենք նշում Զատիկը մեր ընտանիքում: Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ:

♥♥♥Now I shall tell you how we celebrate Easter in our family.

Let’s go…

Easter is one of the most favourite holidays in our family. My brother and I look forward to the coming of Easter. On the eve of the Easter my mother colours the eggs, decorates them and cooks tasty dishes. We also decorate the table with the toys made by my own hands. In the morning we invite my granny and my cousins to our house and we lay the Easter table and celebrate the Easter all together. My brother and I enjoy fighting with eggs. This is how we celebrate Easter in our family. I hope you liked it.

The liar’s Leg is Short or Never Lie Again

                                    ♥♥♥

Once Jelsomino’s mother asked him to buy some bread from the shop. Jelsomino got lazy and lied to his mother telling her that the shop was closed. When his mother said that he could also buy an ice-cream Jelsomio happily ran out of the house. On the way to the shop he struck his leg to the stone and fell down. He rushed home with tears in his eyes and told everything his mother.
His mother reproached him.
— Did you see that the liar’s leg is short? You said that the shop was closed.

The tree, the water and the soil♥♥♥

Once upon a time there was a tree, which didn’t love anyone.
Once the tree told the water:
— Water, go away, I can become beautiful and grow without you.
The water said:
— Ok, I shall go. Grow and become beautiful.
The tree said:
— Go quickly.
The water left the tree because the tree hurt the water. But you know that the tree grows when it is watered in time. At that time the tree noticed the soil and said:
— Soil, go away, I don’t need you. My roots will grow very well without you.
The soil also goes away. And the tree becomes small and fades down. And at that moment the tree realises how useful the soil and the water are for itself.

          Զատիկ-Easter

Ողջույն, սիրելիներս: Այսօր ես ձեզ կպատմեմ Զատկի մասին:

Դե գնացինք…
Քրիստոսի Հրաշափառ Հարությունը կամ Զատիկը Հայ Առաքելական եկեղեցու հինգ տաղավար տոներից մեկն է: Զատկի տոնին մարդիկ ձու են ներկում, որը պտղաբեր կյանքի, փրկության և ուրախության խորհրդանիշ է: Ըստ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու ձուն խորհրդանշում է աշխարհը, կճեպը խորհրդանշում է երկինքը, թաղանթը՝ օդը, սպիտակուցը՝ ջուրը, իսկ դեղնուցը՝ երկիրը: Ներկած ձվի կարմիր գույնը խորհրդանշում է աշխարհի փրկությունը Քրիստոսի արյամբ: Զատկի նախօրեին Հայ եկեղեցին ավանդաբար նշում է ճրագալույցի պատարագը: Պատարագի ավարտից հետո հավաքված հավատացյալները վառված մոմերը տուն են տանում՝ խորհրդանշելով այն Լույսը, որը Քրիտսոսը բերեց աշխարհ: Այդ օրը հավատացյալները ողջունում են միմյանց Քրիստոսի Հրաշափառ Հարության տոնի առթիվ ասելով. ՛՛Քրիստոս Հարյավ ի Մեռելոց՛՛, պատասխանելով. ՛՛Օրհնյալ է Հարությունը Քրիստոսի՛՛:

Hello, my dear friends! Today I am going to tell you about Easter.

Let’s start…

The Easter is one of the five major feasts of the Armenian Church. On the day of the Easter feast people dye eggs red as a symbol of fruitful life, salvation and joy. Saint Gregory of Datev considers the egg as the symbol of the world, the shell of which is the sky, the membrane is the air, the white is the water and the yolk is the earth. Dyeing eggs red symbolizes the salvation of the world by means of Blood of Christ. On the eve of Easter the Armenian Church traditionally celebrates evening Divine Liturgy. After the Liturgy the assembled faithful take lit candles home, symbolizing the Light that Christ brought into the world. That day the faithful welcome each other with the following words:  “Christ is Risen from the dead” and receive the answer: “Blessed is the Resurrection of Christ.”

 

♥♥♥Իսկ հիմա կպատմեմ, թե ինչպես ենք նշում Զատիկը մեր ընտանիքում:

Դե գնացինք…

Մեր ընտանիքում Զատիկը ամենասիրելի տոներից մեկն է: Ես և եղբայրս անհամբեր սպասում ենք Զատկի տոնին: Տոնի նախօրեին մայրիկս ձու է ներկում, զարդարում և համեղ ուտեստներ է պատրաստում: Զատկի սեղանին նաև դնում ենք իմ ձեռքով պատրաստած խաղալիք-զարդարանքները: Առավոտյան հրավիրում ենք տատիկիս և եղբայրներիս մեր տուն և միասին տոնական սեղան ենք գցում և տոնում Ս. Զատիկը: Ես և եղբայրս շատ ենք սիրում ձու կռվեցնել: Ահա, թե ինչպես ենք մենք նշում Զատիկը մեր ընտանիքում: Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ:

♥♥♥Now I shall tell you how we celebrate Easter in our family.

Let’s go…

Easter is one of the most favourite holidays in our family. My brother and I look forward to the coming of Easter. On the eve of the Easter my mother colours the eggs, decorates them and cooks tasty dishes. We also decorate the table with the toys made by my own hands. In the morning we invite my granny and my cousins to our house and we lay the Easter table and celebrate the Easter all together. My brother and I enjoy fighting with eggs. This is how we celebrate Easter in our family. I hope you liked it.

The liar’s Leg is Short or Never Lie Again

                                    ♥♥♥

Once Jelsomino’s mother asked him to buy some bread from the shop. Jelsomino got lazy and lied to his mother telling her that the shop was closed. When his mother said that he could also buy an ice-cream Jelsomio happily ran out of the house. On the way to the shop he struck his leg to the stone and fell down. He rushed home with tears in his eyes and told everything his mother.
His mother reproached him.
— Did you see that the liar’s leg is short? You said that the shop was closed.

The tree, the water and the soil♥♥♥

Once upon a time there was a tree, which didn’t love anyone.
Once the tree told the water:
— Water, go away, I can become beautiful and grow without you.
The water said:
— Ok, I shall go. Grow and become beautiful.
The tree said:
— Go quickly.
The water left the tree because the tree hurt the water. But you know that the tree grows when it is watered in time. At that time the tree noticed the soil and said:
— Soil, go away, I don’t need you. My roots will grow very well without you.
The soil also goes away. And the tree becomes small and fades down. And at that moment the tree realises how useful the soil and the water are for itself.

Նյութի աղբյուր

729baba6-062b-42f9-910e-f991d52cd4f6-1365x1024

During this Summer holidays my family and I went to Dilijan. My brothers and sisters were with us, too. There we spent a very good time: We played different games, we sang, we danced and ate a lot of tasty things. We went to Haghartsin. There was a tree and we went under it. There were a lot of different trees too: a big three. It was the biggest tree on the East. Then we came to the hotel and we had a very good time.

DSC_0542

ArmeniapostcardHaghartsinmonasteryՀաղարծին

 

My  favorite  teacher

On the teachers’ day my dear teachers  I wish you  all  the  best,  happiness,  patience, prosperity.   My favorite teachers  are   Comrade Ashkhen  and  Comrade  Lianna.   Comrade  Ashkhen  teaches   at   Primary   school.   She  is  a  kind,   very  attentive,  and   a  very  attractive  woman.  Comrade  Lianna  teaches  mathematics.  She  is  very responsible,   hard — working,   clever  and   humourous.   We   play   different   interesting  games  during  our  lessons.

 

 

This colorful autumn

The  leaves  are  falling one  by  one

The  sunny days  will  soon  be  gone.

Yellow,  orange,  brown  ang  green

The colours  of  autumn  can  be  seen.

The  wind,  the  rain,  the  sun  shines  through

It`s  colder  now  for  me  and  you.

 

Now  it is  autumn.  Autumn is  everywhere-in  the  streets,  in  the  yards,  in  the  parks  and  in  forests.  Autumn  is  the  most  colourful  season  of  the   year.   You  can  see  yellow,  brown,  red  and  orange  leaves  falling  down from   the  trees.   The  weather  is  cold,  sometimes  the  wind  blows  and  it  often  rains.  The  days  are  shorter  and  the  nights  are  longer  now.  Birds  and  animals  are   preparing for cold winter.  Some  birds   make  their  nests while other   birds move to  warm  countries.   As the  weather  is  cold  people  wear  warm  clothes:  boots,  overcoats,  scarves,  mittens  or  gloves,  fur  coats,   fur  caps,  jackets,  sweaters,  hight  boots  and  trousers.

I  like  to  go  out  for a  walk  in  autumn.  I  enjoy  wandering in the parks and avenues  gathering  dry colourful leaves. Sometimes  I  walk  in  the  rain  breathing fresh autumn air.   Autumn  is  a  magic  fairy-tale.

 

Mkhitar  Sebastatsi

I  study  at   Eastern  branch of  Mkhitar  Sebastatsi School.  Our  school  is  very  large and beautiful. It consists of seven branches. They are: Eastern  school,  Western  school,  Southern school,  Northern  school,  Media  Centre, Art School and College. At school when we have free time we ride a bicycle. We have got  a  horse-race.  Sometimes we  ride  horses.  In spring and summer  we swim in the swimming-pool twice a week. At our school  pupils have an opportunity to choose an extra subject. We can choose design and modelling, mathematics, Media journalism and Physical Education.

We celebrate all the holidays: New Year, Easter, the days of Mkhitar Sebastatsi,  Women`s Day,  Independence Day. We create our own holidays: Harissa  Day, we pickle vegetables, we accept guests from different countries. We take interviews, we organize meetings. We often plant trees in our schoolyard. We grow roses, violets and many other lovely flowers in our school garden.  We have 16 classrooms. They are very light and comfortable.  We take part in interesting  flash-mobs and organize round tables. We have a big canteen where food is so delicious.

I am very proud that I study at Mkhitar  Sebastatsi School. I am fond of my school  very much.

  1. 2. Փորձեք պարզել, թե ինչու է մեր դպրոցը սկսել կրել Մխիթար Սեբաստացու անունը և որ թվականից:

3. Ի՞նչ է Մխիթար Սեբաստացու անունը:

Mkhitar  Sebastatsi’s  name  was  Manuk.

4. Ո՞ր քաղաքում և ո՞ր կղզում է գտնվում Մխիթարյան Միաբանությունը:

Mkhitarist  Congregation is situated on  San  Lazzaro  (St.  Ghazar) island,  Venice.

5. Ու՞մ հետ են համեմատում Մխիթար Սեբաստացուն

Mkhitar  of  Sebastia   is  often  compared with Mesrop Mashtotz

 

 “Better late than never”

I  want to  tell  you a  story  about  a  little  boy.  His  name  was   Tom.   He  wanted  to  have  a  bicycle. But  unfortunately  his  parents  had  no  money.  His  mother  was  ill and  his  father  was  a  worker,  so   they  spent  all  the   money  on   her  treatment and medicine. But Tom continued to dream about a bicycle. When he saw that other boys were riding  a bicycle, his eyes were filled with tears.  He wanted to become  a doctor to earn  a lot of money and to treat his mother.  He was doing well at school and was reading all day long.

Many years passed and Tom became a famous doctor.  He  was  very  rich  and  he  could  afford  everything   he  wanted.  So  he  went  to  the  shop  and  bought  the  most  expensive  bicycle.  He  was  too  happy  to have  it  after  all  those  years.   At   last  he  fulfilled his childhood dream.  As the proverb says  “Better late than never”.

 

Ամանորը Ռուսաստանում

Ռուսները նոր տարին նշում էին սեպտեմբերի 1-ին, Հարևան ժողովուրդներից ռուսներն ամանորը հունվարի 1-ին սկսեցին նշել 1699-ից, Պետրոս Մեծի հրամանով։ Ռուսաստանում Նոր տարվա գլխավոր հերոսը Դեդ Մորոզն է (Սառնամանիք պապ)։ Այժմ Դեդ Մորոզն իր թոռնիկ Ձյունանուշիկի հետ բարի և առատաձեռն պապիկ է, իսկ անցյալում նա այնքան էլ բարի չէր, ավելին՝ Դեդ Մորոզի նախատիպը ռուս բանահյուսության մեջ չարը մարմնավորող կերպար էր, ռուսական անծայրածիր տափաստաններում թափառելով՝ սառեցնում էր անցորդներին։ Ռուս բանահյուսության մեջ Ձմեռ պապի նախատիպերից է նաև Մորոզկան, որ բարի կերպար է։

The New Year in Russia

The Russian people used to celebrate New Year on the 1st of September. The Russian people started to celebrate New Year on the 1st of January from 1699 like their neighbours in the years of Petros the Great. The main hero of the New Year in Russia is Grandpa of Frost (Ded Moroz). He is a very kind and generous grandpa who comes with his grand-daughter and brings a lot of presents to the kids.  But in the past he was known as the incarnation of evil who used to wander in the deserts  freezing the passengers. But in Russian Literature there was also Morozka who was the incarnation of  kindness and goodness.

Ամանորը Բուլղարիայում

Բուլղարիայում, մտերիմները, ընկերները, հարազատները հավաքվում են ամանորյա սեղանի մոտ և բոլոր տներում երեք րոպեով անջատվում են լույսերը։ Այդ ժամանակ սեղանի շուրջ հավաքվածները համբուրում են իրար։ Ոչ ոք չի ասում թե ում է համբուրել։ Այդ ամանորյա համբույրները պահպանվում է ամանորյա մթության կողմից։

The New Year in Bulgary

In Bulgary relatives, friends and family members gather around the New Year table and the lights are turned off in all the houses for three minutes. At that time all the people around the table kiss each other. Nobody says  whom he kissed. Those New Year kisses are kept by the New year darkness.

Big Ben and London Bridge

Vocabulary: town-քաղաք, square-հրապարակ, քառակուսի, main-գլխավոր, cinema-կինոթատրոն, theatre-թատրոն, church-եկեղեցի, road-ճանապարհ.

Big Ben is the nickname for the Great Bell of the clock at the north end of the Palace of Westminster in London and is usually extended to refer to both the clock and the clock tower. The tower in which Big Ben is located is officially called the Elizabeth Tower; originally just the Clock Tower, it was renamed in 2012 for the Diamond Jubilee of Elizabeth II.

The tower was designed by Augustus Pugin in a neo-gothic style. When completed in 1859, it was “the prince of timekeepers: the biggest, most accurate four-faced striking and chiming clock in the world”. It stands 315 feet (96 m) tall.  On 31 May 2009, celebrations were held to mark the tower’s 150th anniversary.

Big Ben is the largest of five bells and weighs 13 12 long tons. It was the largest bell in the United Kingdom for 23 years. The origin of the bell’s nickname is open to question; it may be named after Sir Benjamin Hall, who oversaw its installation, or boxing heavyweight champion Benjamin Caunt.

A British cultural icon, recognised all over the world, the tower is one of the most prominent symbols of the United Kingdom.The clock tower has been part of a UNESCO World Heritage Site since 1987.

On 21 August 2017, a four-year schedule of renovation works began on the tower, which are to include the addition of a lift. There are also plans to re-glaze and repaint its dials. With a few exceptions, such as New Year’s Eve and Remembrance Sunday, the bells are to be silent until the work has been completed in the 2020s.

 

London Bridge

Several bridges named London Bridge have spanned the River Thames between the City of  London and Southwark, in central London. It replaced a 19th-century stone-arched bridge, which in turn superseded a 600-year-old stone-built medieval structure.

The current bridge stands at the western end of the Pool of London and is positioned 30 metres (98 ft) upstream from previous alignments. Until Putney Bridge opened in 1729, London Bridge was the only road-crossing of the Thames. London Bridge has been depicted in its several forms, in art, literature, and songs, including the nursery rhyme “London Bridge Is Falling Down”.