Extra exercise — Լրացուցիչ առաջադրանք

Առակներ-Fables

The Stork and the Old Frog

A Fable About the Rabbit and the Squirrel

The liar’s Leg is Short

The tree, the water and the soil♥♥♥

Առյուծն ու աղվեսը-The Lion and the Fox

Ամենախելացի առյուծը

Նապաստակն ու Գորտը-The Rabbit and the Frog

Փոքրիկ շան ձագը-The little puppy

The Cat and the Mouse

The Cat and the Mouse

Մի անգամ կատուն ման էր գալիս փողոցով մեկ էլ տեսավ մուկը ընկել է իր հետևից: Բռնեց և մուկը ասաց.
-Ինձ մի կեր, ինչ կուզես կանեմ և կատուն ասաց.
-Ինձ բեր մեծ պանիր: Մուկը գնում է և ասում.
-Հիմա ես որտեղից պանիր գտնեմ և հիշում է, որ իր ընկերոջ հայրը պանիր վաճառող է: Ես կգնամ նրա մոտ և կասեմ ամենամեծ պանիրը տա, որ տանեմ տամ այդ կատվին, որ ինձ հանգիստ թողի: Ես գնացի պանիր վաճառողի մոտ և ասացի.
-Ինձ կտաք ամենամեծ պանիրը և վաճառողը տվեց: Ես տարա, պանիրը տվեցի այդ կատվին և ինձ բաց թողեց:

The Cat and the Mouse

Once a mouse was walking along the street and suddenly a cat saw the mouse and caught it. The mouse said:
— Don’t eat me. I shall do what you want.
The cat said.
— Bring me a large piece of cheese.
The mouse went and said.
— Where can I find a piece of cheese?
But soon the mouse remembered that his friend’s father was a cheese-seller.
— I shall go and ask him to give me the largest piece of cheese. Then I shall take and give it to the cat so that it leaves me quiet. I went to the cheese-seller and said:
— Will you give me the largest piece of cheese. The seller gave it. I took and gave the cheese to the cat. And the cat let me free.

What happened to the mouse one day?
What did the mouse ask when the cat caught it?
What did the cat want when it caught the mouse?
How did the mouse get the cheese?
What did the cat do when the mouse brought the cheese?

Փոքրիկ շան ձագը

Մի փոքրիկ շան ձագ կար: Նա շատ տգեղ էր, և բակի մնացած շները անընդհատ ծաղրում էին նրան: Մի անգամ մի փոքրիկ երեխա ընկնում է գետակը, որը շատ արագ էր հոսում: Բոլոր մեծ ու փոքր շներից գետակն է նետվում միայն տգեղ շունը և փրկում է երեխային:

Բոլորը զարմացան, որ տգեղ, փոքրիկ շունը կարողացավ փրկել երեխային, և բոլորը ցանկացան նրա հետ ընկերություն անել:

The little puppy

There was a little puppy. It was very ugly and the other dogs of the yard always made fun of it. Once a little child fell into the river which ran very quickly. From all the big and small dogs only the ugly dog threw itself into the river and saved the child. All the dogs got surprised that the ugly little dog could save the child and all the dogs wanted to make friends with it.

Was the puppy nice?
Was the dog ugly?
What happened one day?
How did the puppy save the child?
Did all the dogs get suprised?

The fable teaches that the appearance is not important. The inner beauty is much more important.

 

Round up

Ex. 8, pg 76

 1. I haven’t tidied my room yet.
 2. We went to the cinema yesterday.
 3. Helen has already had her breakfast.
 4. The children have never been to Italy.
 5. I didn’t play football last weekend.
 6. I sent you an email two days ago but you haven’t replied.
 7. Billy took a test three days ago.
 8. Tonia has sent twenty invitations so far.
 9. She hasn’t watched any new films recently. 
 10. Has Ben gone to school yet?

Ex. 9

 1. My father went to Spain two days ago.
 2. He has known her since 2001.
 3. She hasn’t finished her work yet.
 4. Have you ever seen an elephant?
 5. We went to bed at 10 o’clock last night.
 6. He has lived in Madrid for ten years.

  The Stork and the Old Frog

The stork caught an old frog. But soon the stork felt pity and let it go.
— Jump and go away,- said the stork.
The frog got very happy and said.
— Oh՜, you got frightened from me, so I am stronger than you. Ha՜, ha՜, ha՜.
Saying these words the frog wanted to jump to escape from the stork. But the stork ate the frog quickly and jumped to catch another frog.

                             

                                                     Զատիկ-Easter

Ողջույն, սիրելիներս: Այսօր ես ձեզ կպատմեմ Զատկի մասին:

Դե գնացինք…
Քրիստոսի Հրաշափառ Հարությունը կամ Զատիկը Հայ Առաքելական եկեղեցու հինգ տաղավար տոներից մեկն է: Զատկի տոնին մարդիկ ձու են ներկում, որը պտղաբեր կյանքի, փրկության և ուրախության խորհրդանիշ է: Ըստ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու ձուն խորհրդանշում է աշխարհը, կճեպը խորհրդանշում է երկինքը, թաղանթը՝ օդը, սպիտակուցը՝ ջուրը, իսկ դեղնուցը՝ երկիրը: Ներկած ձվի կարմիր գույնը խորհրդանշում է աշխարհի փրկությունը Քրիստոսի արյամբ: Զատկի նախօրեին Հայ եկեղեցին ավանդաբար նշում է ճրագալույցի պատարագը: Պատարագի ավարտից հետո հավաքված հավատացյալները վառված մոմերը տուն են տանում՝ խորհրդանշելով այն Լույսը, որը Քրիտսոսը բերեց աշխարհ: Այդ օրը հավատացյալները ողջունում են միմյանց Քրիստոսի Հրաշափառ Հարության տոնի առթիվ ասելով. ՛՛Քրիստոս Հարյավ ի Մեռելոց՛՛, պատասխանելով. ՛՛Օրհնյալ է Հարությունը Քրիստոսի՛՛:

Hello, my dear friends! Today I am going to tell you about Easter.

Let’s start…

The Easter is one of the five major feasts of the Armenian Church. On the day of the Easter feast people dye eggs red as a symbol of fruitful life, salvation and joy. Saint Gregory of Datev considers the egg as the symbol of the world, the shell of which is the sky, the membrane is the air, the white is the water and the yolk is the earth. Dyeing eggs red symbolizes the salvation of the world by means of Blood of Christ. On the eve of Easter the Armenian Church traditionally celebrates evening Divine Liturgy. After the Liturgy the assembled faithful take lit candles home, symbolizing the Light that Christ brought into the world. That day the faithful welcome each other with the following words:  “Christ is Risen from the dead” and receive the answer: “Blessed is the Resurrection of Christ.”

♥♥♥Իսկ հիմա կպատմեմ, թե ինչպես ենք նշում Զատիկը մեր ընտանիքում:

Դե գնացինք…

Մեր ընտանիքում Զատիկը ամենասիրելի տոներից մեկն է: Ես և եղբայրս անհամբեր սպասում ենք Զատկի տոնին: Տոնի նախօրեին մայրիկս ձու է ներկում, զարդարում և համեղ ուտեստներ է պատրաստում: Զատկի սեղանին նաև դնում ենք իմ ձեռքով պատրաստած խաղալիք-զարդարանքները: Առավոտյան հրավիրում ենք տատիկիս և եղբայրներիս մեր տուն և միասին տոնական սեղան ենք գցում և տոնում Ս. Զատիկը: Ես և եղբայրս շատ ենք սիրում ձու կռվեցնել: Ահա, թե ինչպես ենք մենք նշում Զատիկը մեր ընտանիքում: Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ:

♥♥♥Now I shall tell you how we celebrate Easter in our family.

Let’s go…

Easter is one of the most favourite holidays in our family. My brother and I look forward to the coming of Easter. On the eve of the Easter my mother colours the eggs, decorates them and cooks tasty dishes. We also decorate the table with the toys made by my own hands. In the morning we invite my granny and my cousins to our house and we lay the Easter table and celebrate the Easter all together. My brother and I enjoy fighting with eggs. This is how we celebrate Easter in our family. I hope you liked it.


The liar’s Leg is Short or Never Lie Again

                                    ♥♥♥

Once Jelsomino’s mother asked him to buy some bread from the shop. Jelsomino got lazy and lied to his mother telling her that the shop was closed. When his mother said that he could also buy an ice-cream Jelsomio happily ran out of the house. On the way to the shop he struck his leg to the stone and fell down. He rushed home with tears in his eyes and told everything his mother.
His mother reproached him.
— Did you see that the liar’s leg is short? You said that the shop was closed.

The tree, the water and the soil♥♥♥

Once upon a time there was a tree, which didn’t love anyone.
Once the tree told the water:
— Water, go away, I can become beautiful and grow without you.
The water said:
— Ok, I shall go. Grow and become beautiful.
The tree said:
— Go quickly.
The water left the tree because the tree hurt the water. But you know that the tree grows when it is watered in time. At that time the tree noticed the soil and said:
— Soil, go away, I don’t need you. My roots will grow very well without you.
The soil also goes away. And the tree becomes small and fades down. And at that moment the tree realises how useful the soil and the water are for it.

Նյութի աղբյուր

Round-up

pg. 73, ex. 1

1. eat-eaten, 2. sleep-slept, 3. open-opened, 4. iron-ironed, 5. clean-cleaned, 6. take-taken, 7. arrive-arrived, 8. put-put, 9. leave-left, 10. brake-broken, 11. make-made, 12. run-run.

Vereshchagina

pg. 165, ex. 9

                                                                         This is London

1/Betsy has just opened her book and is going to read out something about London.

Questions♥♥♥

 1. Who is calling Lena?
  Boris is calling Lena.
 2. Why is Boris calling?
  Boris is calling because they are lost.
 3. Where is Boris?
  Boris is near the Cinema “Odeon”.
 4. Is the “Odeon” far from Lana’s house?
  Yes, the “Odeon” is rather far from Lena’s house.
 5. How did Boris and his friend get to the “Odeon”?
  They left the theatre in Green Street, came to the traffic lights and went up the street.
 6. Lena’s house is not far from the museum, is it?
  Yes, Lena’s house is near the museum.
 7. Does Lena live in a house oppisite the museum or opposite the theatre?
  Lena lives in a house opposite the museum.
 8. In what city do you think Lena lives?
  I think that Lena lives in London.

Activities-Առաջադրանքներ

 

Ընտրիր ճիշտ ժամանակաձևը
1.The children are playing/played in the yard now.
2.They always are swimming/swim in the lake in Summer.
3.She always is going/goes to the park on Sundays.
4.I buy/bougհt a new bicycle last week.
5.My family go/went to the theatre yesterday.
6.Ahmed lives/lived in london three years ago.
7.My mother makes/is making some coffee now.
8.I talk/am talking on the telephone at the moment.
9.Sally always helps/is helping her mother in the house.

Դարձրեք նախադասությունները հարցական և ժխտական

I went shopping with my Mum yesterday.

Did  I  go  shopping  with  my  Mum  yesterday?

I   didn`t  go shopping  with  my  Mum  yesterday.

We took a taxi to get to the theatre.

Did  we  take a  taxi to get to the theatre?

We  didn`t  take  a  taxi  to  get  to  the  theatre.

I bought a birthday present for my friend.

Did  I  buy  a  birthday present  for  my  friend?

I  didn`t  buy a birthday present for my friend .

My sister finished her lessons at 3 o’clock yesterday.

Did my sister finish her lessons at 3 o’clock yesterday?

My  sister didn’t  finish her lessons at 3 o’clock yesterday.

Mary likes bananas very much.

Does Mary like bananas very much?

Mary doesn’t  like bananas very much.

I am reading an adventure book now.

Am I reading an adventure book now?

I am not reading an adventure  book now.

 

Round up 2  գրքից առաջադրանք 2,3,4 pg.4

 

5-րդ դասարան.

 

Դասագիրք՝ I.N.Vereshchagina IV

Սեպտեմբեր 19-23

Պատրաստվեք ներկայացնել ձեր աշխատանքները՝ My summer adventures.

Topic(թեմա)՝ Weather, Seasons, Months

Reading:Դասագրքից կարդացեք էջ.6-ի տեքստը և պատասխանեք հարցերին:
1.Why does Donald like winter?
2.What can he do in winter?
3.What holiday do people celebrate in winter?
4.Does Kate dislike winter because it is always cold ?
5.Why does her Mummy ask her to go home early?
6.What colors does Kate like?

Vocabulary(թարգմանեք տեքստի բառերը)-favourite — սիրելի, to celebrate — նշել, to ski — դահուկով  սահել, to skate — չմուշկով  շահել, to sledge — սահնակով  սահել, a forest — անտառ, winter holiday — ձմեռային  արձակուրդ, to give presents — նվերներ տալ, different — տարբեր, always — միշտ.

What’s the weather like today?

Weather vocabular

CAN YOU EXPLAIN WHY YOU LIKE YOUR SUMMER HOLIDAYS?

I like my summer holidays because I can sleep as long as I want. I don`t need to do my lessons. I can play outdoors with my friends. I can go to the village to see my grandmother and grandfather. During my summer holidays I usually go to the sea. I like to sunbathe, to play with the sand and to dive. Summer is fun.

 My favourite Season

My  favourite  season  is   Winter.  I  like  winter  because  in  winter we  can  ski, skate, sledge,   play  snowballs  and   make  a   snowman.  We can  celebrate    New Year  and  Christmas.  In   Winter   New  Year holidays  start. In  Winter  c  Santa Clause   comes   and  gives us  a  lot  of presents.  The  days in  winter  are short,   the  nights  are  long.  We  make    a  lot  of  presents at school .   I  like  Winter  very  much.

Հոկտեմբեր 2-6

Դասագրքից՝ էջ 12-ի տեքստը կարդալ-“Everything is good in its season”.

Բառեր և արտահայտություններ։ Թարգմանել և անգիր սովորել։

light — թեթև,  լույս,   put on — հագնել, a proverb- ասացվածք, to understand(understood) — հասկանալ, to think(thought) — մտածել, to wear(wore) — հագնել, to choose(chose) — ընտրել, the right dress — ճիշտ  զգեստը, a sports ground — մարզադահլիճ, a party — երեկույթ, to buy(bought) — գնել, to try on — հագուստը փորձել, to make sure — համոզվել, a size — չափս, to suit well — լավ  սազել:

Դուրս գրել հագուստների տեսակներն ըստ ամառային թեթև և ձմեռային տաք։

Light clothes-  T — shirts,  shorts,  light  blouses,  skirts,  sport  shoes, socks,  sandals.

Warm clothes- Jeans,  trousers,  sweaters,  caps,  overcoats,  jackets,   fur  coats,  fur  caps. 

Grammar(քերականություն)

Լրացուցիչ առաջադրանք.

Նախագիծ՝ Կոմիտասյան օրերսեպտեմբերի 22-հոկտեմբերի 6

Կարդալ կոմիտասի մասին տեղեկությունը, թարգմանել

Բառեր և արտահայտություններ տեքստից-անգիր սովորել։

 1. a shoemaker-կոշկակար
 2.  to compose-ստեղծագործել
 3.  a voice-ձայն
 4.  a carpet maker-գորգագործ
 5.  a talent-տաղանդ
 6.  sad-տխուր
 7.  childhood-մանկություն
 8. hardships-զրկանք
 9.  to lose-(lost)-կորցնել
 10.  even-նույնիսկ
 11.  busy-զբաղված
 12.  care-խնամք
 13. take on-took on-իր վրա վերցնել
 14.  a classmate-դասընկեր
 15.  thin-նիհար
 16.  pale-գունատ
 17.  balanced-հավասարակշռված
 18.  kind-բարի
 19.  to call-կոչել, անվանել
 20. to wander-թափառել, wandering-թափառական.

 

 

 

Թեմա-family(ընտանիք), professions(մասնագիտություններ)

Դասագրքից՝ էջ 20, վարժ. 7-ի տեքստը վարժ կարդալ:

Բառեր տեքստից՝  թարգմանել և սովորել

for short — կարճ , to take photos — նկարել  տեսախցիկով, on the right — աջ,  on the left — ձախ,  an uncle — քեռի, հորաքւյր, a cousin — զարմիկ, granny — տատիկ, bright — պայծառ, ideas — միտք, alone —  միայնակ, togather — , skis — դահուկ  քշել.

Հիշում ենք՝  ‘s-ը ցույց է տալիս պատկանելություն:

My brother‘s bike. My father‘s car.

Այժմ գրենք ընտանիքի անդամների մասին:

Օր՝. Իմ հորաքույրը իմ հայրիկի քույրն է-(My aunt is my father‘s sister).

Նույնը գրեք ընտանիքի հետևյալ անդամների համար՝

my father  is my  mother’s  hasband.  My mother  is  my  father’s  wife.   My sister  is  my  mother’s   and  father’s  daughter.    My brother   is   my  mother’s   and  father’s   son.   My grandmother is my  father’s  or  my  mather’s  mother,   grandfather  is  my  father’s  or my   mother’s   father,  my uncle  is  my   father’s  or  my   mother’s  sister.

 

Պատացխանելով հարցերին՝ պատմեք տեքստը։

 1. How is Robert called for short.
 2. Where does he come from?
 3. What is his hobby?
 4. What is his granny’s name?
 5. How old is she?
 6. Where does his baby brother live?
 7. What did his father give him as a birthday present?

My uncle is my mother‘s brother…….

Հիշում ենք՝ wife(կին), husband(ամուսին), son(որդի), daughter(դուստր):

 

 

Little Red Riding Hood

Little Red Riding Hood lived in a wood with her mother. One
day Little Red Riding Hood went to visit her granny. She had
a nice cake in her basket.
On her way Little Red Riding Hood met a wolf.
‘Hello!’ said the wolf. ‘Where are you going?’
‘I’m going to see my grandmother. She lives in a house behind those trees.’
The wolf ran to Granny’s house and ate Granny up. He got into Granny’s bed. A little
later, Little Red Riding Hood reached the house. She looked at the wolf.
‘Granny, what big eyes you have!’
‘Better to see you with!’ said the wolf.
‘Granny, what big ears you have!’
‘Better to hear you with!’ said the wolf.
‘Granny, what a big nose you have!’
‘Better to smell you with!’ said the wolf.
‘Granny, what big teeth you have!’
‘Better to eat you with!’ shouted the wolf.
A woodcutter was in the wood. He heard a loud scream and ran to the house.
The woodcutter hit the wolf over the head. The wolf opened his mouth wide and
shouted and Granny jumped out.
The wolf ran away and Little Red Riding Hood never saw the wolf again.

 

Անցյալ  ժամանակ  ցույց  տվող  բայեր

Lived,  went,  had,   met,  said,  ran,  ate,  got,   reached,  looked,  shouted,  was,  heard,  hit,  opened,  jumped,  saw.

Ամենախելացի առյուծը

Մտածում   եք ,որ առյուծները խելացի չ՞են, ոչ:

Մի անգամ  ես գնացի ճամփորդության առանց մայրիկի ու հայրիկի :

Հանկարծ դեմից դուրս եկավ առյուծը:

Ես փորձում էի վազ՜ել- վազե՜լ,բայց ես  ընկա :

Առյուծը արդեն մոտեցավ և ասաց.

-Սիրելիս լա՞վ ես:

Ես պատասխանեցի.

-Լավ չեմ ,ոտքս ցավում է:

-Ես կբուժեմ ,-ասաց առյուծը ու բուժեց ինձ:

Ես հրաժեշտ տվեցի առյուծին ու գնացի տուն:

Առակս ցույց է տալիս, որ երբեմն կենդանիները չար են երևում, բայց իրականում բարի են:

English

The cleverest lione

Do you think that lions are not clever. No, they are. Once I travelled without my mother and father. Suddenly  a lion came across me. I was trying to run but I fell down. The lion came up to me and said:

— Are you OK, dear?

I answered.

— I am not fine. My leg hurts.

— I will heal you,- said the lion and cured me.

I said good-bye to the lion and went home.

The story shows that animals sometimes seem to be cruel but they are kind in reality.

Questions

 1. When did my father and I go to Brighton?
 2. Where is Brighton situated?
 3. Where did we stay?
 4. Was there much furniture in our room?
 5. What was there in our room?
 6. What colour were the curtains?
 7. How many days did we spend there?

 

My flat

I am going to put the round table in the middle of the living-room. I am going to put the chairs around the table. I am going to put the carpet on the floor under the table. I am going to put the bookcase in the corner of the living-room. I am going to put the sofa near the bookcase. I am going to put the armchairs on the left and on the right of the sofa. I am going to hang the curtains on the window. I am going to put the TV set in front of the sofa. I am going to hang the mirror on the wall.

 

Առյուծն ու աղվեսը-The Lion and the Fox

Առյուծն ու աղվեսը

Մի օր մի աղվես գնաց անտառ:  Այնտեղ նա տեսավ, որ առյուծը թույլ է և որոշեց  օգնել նրան, որ առյուծը ուտելիք գտնի: Աղվեսը օգնեց և նրանք գնացին: Այնտեղ մի գայլ կար և միանգամից կերավ աղվեսին: Առյուծը բարկացավ  և գայլին սպանեց: Այդպես նա թուլությունը չզգաց:

Առակը ցույց է տալիս, որ պետք է օգնել թեկուզ անծանոթին, որովհետև նա նույնպես կօգնի քեզ։

The Lion and the Fox

One day a fox went to the forest. In the forest it saw that the lion was weak and decided to help the lion, so that it could find some food. The fox helped the lion and they went away. There was  a wolf there and the wolf ate the fox. The lion got angry and killed the wolf. In this way he didn’t feel the weakness.

The fable shows that you should help even a stranger as he will help you, too.

Big Ben and London Bridge

Vocabulary: town-քաղաք, square-հրապարակ, քառակուսի, main-գլխավոր, cinema-կինոթատրոն, theatre-թատրոն, church-եկեղեցի, road-ճանապարհ.

Big Ben is the nickname for the Great Bell of the clock at the north end of the Palace of Westminster in London and is usually extended to refer to both the clock and the clock tower. The tower in which Big Ben is located is officially called the Elizabeth Tower; originally just the Clock Tower, it was renamed in 2012 for the Diamond Jubilee of Elizabeth II.

The tower was designed by Augustus Pugin in a neo-gothic style. When completed in 1859, it was “the prince of timekeepers: the biggest, most accurate four-faced striking and chiming clock in the world”. It stands 315 feet (96 m) tall.  On 31 May 2009, celebrations were held to mark the tower’s 150th anniversary.

Big Ben is the largest of five bells and weighs 13 12 long tons. It was the largest bell in the United Kingdom for 23 years. The origin of the bell’s nickname is open to question; it may be named after Sir Benjamin Hall, who oversaw its installation, or boxing heavyweight champion Benjamin Caunt.

A British cultural icon, recognised all over the world, the tower is one of the most prominent symbols of the United Kingdom.The clock tower has been part of a UNESCO World Heritage Site since 1987.

On 21 August 2017, a four-year schedule of renovation works began on the tower, which are to include the addition of a lift. There are also plans to re-glaze and repaint its dials. With a few exceptions, such as New Year’s Eve and Remembrance Sunday, the bells are to be silent until the work has been completed in the 2020s.

 

London Bridge

Several bridges named London Bridge have spanned the River Thames between the City of  London and Southwark, in central London. It replaced a 19th-century stone-arched bridge, which in turn superseded a 600-year-old stone-built medieval structure.

The current bridge stands at the western end of the Pool of London and is positioned 30 metres (98 ft) upstream from previous alignments. Until Putney Bridge opened in 1729, London Bridge was the only road-crossing of the Thames. London Bridge has been depicted in its several forms, in art, literature, and songs, including the nursery rhyme “London Bridge Is Falling Down”.