Posted in Ձմեռ, Պատմություն, Տնային աշխատանք, Uncategorized

Պատմություն. Տնային աշխատանք. 12.02.2020թ

Առաջադրանք 2.

m211

Դասարանական- Հայաստանի ինքնավարության վերականգնումը /Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ58-62/
Շարունակել կարդալ “Պատմություն. Տնային աշխատանք. 12.02.2020թ”

Posted in English, Ձմեռ, Ինքնաստուգում, Uncategorized

English. Exercise on the past time. 12.02.2020

Simple Past Tense Exercise:  change the verbs in brackets to the simple past. Be careful with spellings.

  • 1) They all went shopping.
  • 2) I never imagined I would see you here.
  • 3) We booked two tickets for the show.
  • 4) He collected his children from school.
  • 5) Were you frighten of the dark when you were young?
  • 6) Who ate my chocolate?
  • 7) I  felt so tired that I went straight to bed.
  • 8) We grew this tree from a seed.
  • 9) She lost her way home.
  • 10) He thought I stole his umbrella.
Posted in Հանրահաշիվ, Ձմեռ, Տնային աշխատանք, Օրվա աշխատանք, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 12.02.2020թ

Պարապմունք 3.

Հարցերի քննարկում:

Ամրապնդում ենք անցած թեմաները:

Առաջադրանք 1. Բացիր փակագծերը
x1
1) m²-n²
2) p²-q²
3) c²-d²
4) a²-b²
5) x²-1²
6) a²-2²
7) 2a²-b²
8) 5x²-y²
9) 2m²-3n²

Շարունակել կարդալ “Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 12.02.2020թ”