Posted in Հանրահաշիվ, Տնային աշխատանք, Աշուն, Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Հանրահաշիվ. Օրվա աշխատանք. 16.10.2019թ

Պարապմունք 9.
Թեմա՝  Նման միանդամներ:

Կատարյալ տեսքի ոչ զրոյական միանդամներն անվանում են նման, եթե նրանք իրար հավասար են կամ տարբերվում են միայն իրենց գործակիցներով:

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Օրինակ՝ 3ab, 4ab, c, 6abc, 9c, 12ad, e

Օրինակ՝ ab2, 5ab2, 12ab2, 3abb(3ab2)

Նման միանդամների գումարումը և հանումը:
1) 14b+5b=19b
2) 21a+12a=33a
3) (1)a+(1)a+7a=9a
4) 281b2c-81b2c=200b2c
5) x+2x+5x-8x=0
6) -3x+2x=-x

Առաջադրանքներ, համար՝ 65-71(բոլորը ա-դ)

Առաջադրանք 67
Capture
ա) 5x
բ) 8m
գ) 6a
դ) 5b

Առաջադրանք 68
68
ա) 5x
բ) -2a
գ) -8a
դ) -6b
ե) -14bc
զ) -1mk
է) 11a²
ը) -8b²c
թ) 8a²b²
ժ) 7b²c³

Առաջադրանք 69
69
ա) 0
բ)
գ) 4a²

Առաջադրանք 70
70
ա) -4abc
բ) a³b²
գ) -1a
դ) 6a

Առաջադրանք 71
71
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
ա) 20a²b
բ) 11a8b2
գ) -2b3c4
դ) -12c2e5
ե) 2a2e
զ) 0a4k
է) 6a2p3
ը) -1,3ax2

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s