Posted in English, Տնային աշխատանք, Գարուն, Uncategorized, ֆլեշմոբ

English Fleshmob

I. Write down possible questions to the given answers, in the result of which we will have a dialogue. Գրեք հնարավոր հարցեր տրված պատասխաններին և արդյունքում կունենանք մի երկխոսություն.
My name is John Smith.
What’s your name?

I am from the USA.
Where’re you from?
I know Spanish and a little Italian.
What languages you know?
Yes, I want to learn Armenian.
Do you want to learn Armenian?
I am staying at the Mariott Hotel.
What hotel do you stay?
I have already seen Garni, Geghard and Noravank.
What do you see in Armenia?
Yes, I like Armenia very much.
Do you like Armenia?
I have eaten Armenian barbecue with lavash and drunk Armenian wine.
Do you eat Armenian barbecue with lavash and drunk Armenian wine?
Yes, I like Armenian cuisine.
Do you like Armenian cuisine?
Yes, I will come to Armenia with my family again.
Do you come to Armenia with your family again?
II. You have received a letter from a girl who lives in England. She wants to be your penfriend. Answer her letter by writing about yourself. Hi! My name is Tessa. I’m fifteen years old and I’m from Newcastle in the north-east of England. I am a student. I like listening to music and watching videos in my free time. I’m Capricorn, so I’m quite shy. That’s why I like meeting people on the Internet. On the other hand, I can be a bit impulsive sometimes. I think I’m quite sensitive, and I always help people who are in trouble. Write about yourself.
Hi Tessa! My name is Ofelya. I’m eleven years old and I’m from Yerevan of Armenia. I am a student. I like listening to music and do photos in my free time. I’m Scorpion. When I grow I want to be a doctor, modeler and jornolist. I think I’m a happy, nice and friendly girl.
III. Two funny tongue twisters. Երկու զվարճալի շուտասելուկ.
‹‹Can›› բառը մի քանի իմաստ ունի;1.կարողանալ, 2.պահածո, 3.պահածո պատրաստել, 4. Canner-պահածոյագործ A canner can can a can. Պահածոյագործը կարող է պահածո պատրաստել: Այժմ թարգմանեք այս նախադասությունը; Կարո՞ղ ես պատրաստել պահածո այնպես, ինչպես պահածոյագործն է կարողանում պատրաստել պահածո: (այնպես, ինչպես – as )
Can you can a can as a canner can can a can.
Trouble – բառը որպես գոյական նշանակում է «անհանգստություն», իսկ որպես բայ՝ «անհանգստացնել»: Անգլերեն հայտնի շուտասելուկը կստացվի, եթե այս նախադասությունը թարգմանեք անգլերեն: Մի անհանգստացրեք անհանգստությանը, մինչև անհանգստությունը չանհանգստացնի ձեզ: (մինչև չ…-until)
Never trouble trouble, until trouble don’t trouble you.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s