Posted in Մաթեմատիկա, Օրվա աշխատանք, Ազատ թեմաներ, Գարուն, Uncategorized

Մաթեմատիկա. Օրվա աշատանք. 11.03.2019թ.

Հարցերի քննարկում:
Դաս.՝ 21.
Թեմա՝ Ռացիոնալ թվեր:
Աշխատանք գրքից.  համար՝ 
797, 798, 801, 807, 813:

Համար 797
797.PNG
ա) +68/84
բ) +200/320
գ) +150/513
դ) +106/5=2.16/45
ե) +18/90
զ) +350/200=1.150/200

Համար 798
798
ա) -45/70
բ) -1344/561=2.222/561
գ) -490/945
դ) -630/1036
ե) -228/22=-10.8/22
զ) -1911/250=7.161/250

Համար 801
801
ա) +32/5=6.2/5
բ) +4/3
գ) +2.2/14
դ)
ե)
զ) 

Համար 807
807
ա) |-18.1/2|=+18.1/2
բ) |-4.5/9|=+4.5/9
գ) |+1/3|=-1/3
դ) |0|=0
ե) |-3/11|=+3/11
զ) |+14.2/5|=-14.2/5

Համար 813
813
1) 6.1/2·15/1=13/2·15/1=195/2տ
2) 195/2:2.1/2=5/2·2/195=39/1մ
                                                          Պատասխան՝ 39 ավտոմեքենա

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s