Posted in English, Տնային աշխատանք, Թարգմանություն, Uncategorized

English. Collaborative project.

Առյուծի ոտքը կոտրվեց. նա սկսեց տրտնջալ բոլոր կենդանիների վրա և ասաց.
— Դուք իմ հարկատուներն եք, որովհետև գազանների իշխանն եմ ես, ինչու՞ ինձ համար զոհաբերություններ չեք անում , որ առողջանամ:
— Այն պատճառով, — պատասխանեցին կենդանիները, — որ մենք քեզանից պաշտպանություն չտեսանք ոչ արջի ձեռքից, ոչ գայլի և ոչ էլ այլ գազանների ձեռքից՝ մինչև անգամ դու ինքդ չխնայեցիր մեզ: Մենք աստծուն պետք է զոհաբերություն անենք, որ այդպիսի փորձանքի բերեց քեզ:

The lion’s leg was broken. He started to shout at all animals and said.
— You should pay me taxes because I am the knight of all animals. Why don’t you make sacrifice for me, so that I recover.
— The reason is that we didn’t feel any protection from your side from the bear, from the wolf, and moreover you didn’t save us. We should sacrifice to the God so that he caused you so much trouble. 

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s