Posted in English, Uncategorized, ֆլեշմոբ

English. Homework. Fleshmob

I. Խորհուրդ են տալիս «should» բառով: Շարունակեք նախադասությունները`միմյանց խորհուրդ տալով:

1.To remember the history lesson well you should …
To remember the history lesson well you should tell.
2. To make tasty barbecue you should ….
To make tasty barbecue you should eat.

3.To learn a foreign language well you should ….
To learn a foreign language well you should speak.
4.To get to know our country better you should …
To get to know our country better you should come.
5. If you want to have an active holiday in winter you should …
If you want to have an active holiday in winter you should take a holiday.
II.Երբեմն հարկ է լինում մերժել հրավերը կամ առաջարկությունը: Այդ դեպքում հաճախ են օգտագործում այս բառակապակցությունները. ‹‹I am sorry but …կներեք, բայց …և մի պատճառ են ասում: It’s a pity …Ափսոս, ես…և հաջորդում է պատճառը: I would be glad to join you but…Ուրախ կլինեի միանալ ձեզ, բայց …պատճառը ››: Մերժեք երեք անգամ:
1. We are going to Tsaghkadzor for the week-end. Will you join us?
I’m sorry but I am going to the village. It’s a pity I’m going to the village. I would be glad to join you but I’m going to the village.
2. What about going to the concert tonight?
I’m sorry but I am ill. It’s a pity I’m ill. I would be glad to join you but I’m ill.
3. Hi, I have got two tickets for the performance at the Drama theatre on Tuesday. Will you go with me?
I’m sorry but I am going to the restoran. It’s a pity I’m going to the restoran. I would be glad to join you but I’m going to the restoran.
III. Սովորում ենք արտահայտել այլընտրանքային տեսակետ: Լսում եք ձեր ընկերոջ, կամ ուսուցչի արտահայտած մի միտք և անմիջապես մեկ այլ տեսակետ եք արտահայտում՝ սկսելով ձեր միտքը «Yes but – Այո, բայց …»
Armenia is rich in fresh drinkable water.
Yes but it is not in everywhere.
Armenians like football.
Yes but not everyone.
The summer in Yerevan is very hot.
Yes but not every year.
Computer games are entertaining.
Yes but not all.
It is good to have a pet dog at home.
Yes but it’s not very well.
Գնահատական
9

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s