Posted in English, Նախագիծ, Դասարանական աշխատանք, Թարգմանություն, Թարգմանչական օրեր, Uncategorized

English. Translational project. Classwork

Սիրո մասին

— Ի՞նչ տարբերություն «դուր է գալիս» և «սիրում եմ» արտահայտությունների միջև։

— Երբ քեզ դուր է գալիս ծաղիկը, դու այն պոկում ես, իսկ երբ սիրում ես ծաղիկը, դու ամեն օր ջրում ես այն։

About Love

-What is the difference between “I like¨ and “I love” expressions?
— When you like a flower, you pick it, but when you love a flower, you water it daily. 

Ընկերների մասին

Իմաստուն մարդուն հարցրեցին. «Ընկերության քանի՞ տեսակ գոյություն ունի»

— Չորս,-նա պատասխանեց,- կան ընկերներ, որոնք ասես սնունդ լինեն. դու նրանց կարիքն ունես ամեն օր։ Կան ընկերներ, ովքեր դեղի նման են. փնտրում ես նրանց, երբ քեզ վատ ես զգում։ Կան ընկերներ, որոնք ասես հիվանդություն լինեն. նրանք իրենք են քեզ փնտրում։
Կան նաև այնպիսի ընկերներ, որոնք օդի նման են. նրանց չես տեսնում, սակայն նրանք միշտ քեզ հետ են։

About friends
A wise man was asked. How many types of friendship do exist?
-Four,-he answered,-there are friends, who are as food. You need them every day. There are friends, who are like drugs, you look for them when you feel bad. There are friends, who are like disease, they look for you. There are friends, who are like the air. You don’t see them, but they are always with you.

wife

Բառերի ազդեցության մասին

Երկու ընկեր զրուցում էին.

—  Կինս այնքան տհաճ ու անփույթ է։ Ես միշտ ասում եմ նրան այդ մասին, սակայն տարեցտարի ամեն ինչ ավելի ու ավելի է վատթարանում։

Մյուս ընկերը պատասխանում է.

— Իսկ իմ կինը շատ խելոքն է, հրաշալի տնտեսուհի է և տարեցտարի ավելի ու ավելի լավն է դառնում։ Ես նույնպես ասում եմ նրան դրա մասին։

About words effect
Two friends were talking.
— My wife is so unpleasant and clumsy. I always tell her about it. However, all is getting worse and worse year by year.
The other friend answered.
— But my wife is very smart, she is a wonderful housewife and she is becoming better and better year by year. I also tell her about it.

soul

Այն մասին, թե ինչով է լցված հոգին

Մի անգամ մի քանի մարդիկ սկսեցին դիտմամբ բարձրաձայն քննադատել մի իմաստուն մարդու, երբ նա քայլում էր նրանց փողոցով։ Նա ամեն ինչ լսեց, սակայն նրանց պատասխանեց ժպիտով և առողջություն մաղթեց։ Ինչ-որ մեկը հարցրեց նրան.

— Դու ժպտացիր ու այս մարդկանց առողջություն մաղթեցիր, մի՞թե նրանց նկատմամբ չարություն չես զգում։

Տղամարդը պատասխանեց.

— Երբ ես շուկա եմ գնում, ես կարող եմ ծախսել միայն այն, ինչ կա իմ դրամապանակում։ Այդպես է նաև մարդկանց հետ շփման ժամանակ. ես կարող եմ ծախսել միայն այն, ինչով լցված է հոգիս։

What is our soul filled with?
Once some people deliberately started to criticize loudly a wise man, when he was walking along the street. He heard everything, however, he answered them with a smile and wished them health. Somebody asked him.
— You smiled and wished them health. Aren’t you angry with them?
The man answered.
— When I go to the market, I can spend only what I have in my wallet. It is the same with people. I can give what is my soul filled with.

neighbours
Միշտ սկսիր քեզնից

Ամուսնական մի զույգ նոր տուն տեղափոխվեց։ Առավոտյան նրանք հազիվ էին արթնացել, երբ կինը նայեց պատուհանից ու տեսավ հարևանուհուն, ով լվացած սպիտակեղենը կախել էր չորանելու համար։

— Տե՛ս, թե ինչ կեղտոտ է նրա սպիտակեղենը,- կինն ասաց ամուսնուն։
Ամուսինը թերթ էր կարդում և ուշադրություն չդարձրեց նրան։
— Երևի նա վատ օճառ ունի կամ էլ նա ընդհանրապես լվացք անել չգիտի։ Նրան պետք է սովորեցնել։

Եվ այսպես ամեն անգամ, երբ հարևանուհին կախում էր լվացքը, կինը զարմանում էր, թե որքան կեղտոտ է այն։

Մի հրաշալի առավոտ, պատուհանից դուրս նայելով, նա բացականչեց.

— Օ՜, հարևանուհու սպիտակեղենն այսօր մաքուր է։ Երևի նա վերջապես սովորել է լվացք անել։

— Դե,  չէ, — ասաց ամուսինը,- պարզապես այսօր ես վաղ եմ արթնացել ու լվացել պատուհանը։

Always start from yourself
A married couple moved to a new flat. Hardly had they got up in the morning when the wife looked out of the window and saw the neighbour who hang the washed linen to get dry.
-Look! How dirty is the linen,-said the wife to her husband. 
The husband was reading a paper and he didn’t pay attention to her. 
— Maybe she has got bad soap or she can’t do the laundry. She must be taught.
And each time the neighbour hung her linen, the wife got surprised how dirty it was. 
It was a wonderful morning. Looking out of the window she exclaimed.
— Oh… our neighbour’s linen is clean today. She might have learnt to do the laundry at last.
— No, no…,-said her husband,- I  have merely got up earlier and washed the window.

Reference

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s