Posted in English, Uncategorized, ֆլեշմոբ

2018-ի անգլ. նոյեմբերյան ֆլեշմոբ . 6-8-րդ դասարաններ

2018-ի անգլ. նոյեմբերյան ֆլեշմոբ . 6-8-րդ դասարաններ
Անուն ազգանուն, էլ. հասցե *
Ofelya Andreasyan, Ofelia-nd-1@mskh.am
դասարան, դպրոցի անուն *
Mkhitar Sebastatsi Educational, Middle School, 6-3 class
Ընդգրկվա՞ծ ես հեռավար ուսուցման մեջ *
այո
ոչ

I. Նախադասությունը շարունակեք «բայց» շաղկապով`ժխտելով շարունակվող միտքը: Օրինակ՝ My brother likes to watch action films. (horror films) My brother likes to watch action films but he doesn’t like horror
Option 1
1. I can speak Georgian a little. (write in Georgian)
I can speak Georgian a little but I can’t write in Georgian.
2. My sister plays basketball. (volley-ball)
My sister plays basketball but she doesn’t play volley-ball.
3. I like to watch foot-ball on TV. (boxing)
I like to watch foot-ball on TV but I don’t like to watch boxing.
4. Tom can drive a car. (a truck)
Tom can drive a car but he can’t drive a truck.
5. They usually have breakfast in the hotel. (lunch)
They usually have breakfast in the hotel but they don’t have lunch.
II. Կռահեք, թե ինչ հարց եք տալու զրուցակցին:
1. Tom and Jane live in London. (Where …?)
Where do Tom and Jane live?
2. She goes to her grandparents’ every Sunday. (How often…?)
How often does she go to her grandparents’?
3. The Browns are coming to Yerevan next week. (When …?)
When are Browns coming to Yerevan?
4. She travels a lot in summer. (What …?)
What does she do in summer?
5. She doesn’t like the 13th day of the month. (Which …?)
Which day of the month she doesn’t like?
III. Which season of the year do you like and why?
I like all the seasons because all of them are very nice and beautiful.

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s