ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ

Լաբարատոր Աշխատանք 2
Պինդ մարմնի տտության որոշում

Աշխատանքի նպատակը՝ պինդ մարմնի խտությունը: Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր՝

 • Չափագլան
 • Լծակավոր կշեռք
 • Կշռաքարեր
 • Ուղղանկյունանիստ
 • Կամայական ձևի ոչ մեծ պինդ մարմիններ (որոնց խտությունը պետք է որոշել)
 • Թել
 • Միլիմետրային բաժանումներով քանոն

Աշխատանքի ընթացք.
Նախապատրրաստական աշխատանք


____________________________________________________________________________________________
Հիշե՛նք որ, ծավալը դա մարմնի զբաղեցրած տեղն է: Նրա միավորը ՄՀ-ում 1մ³-ն է: Օգտագործում ենք նաև այլ միավորներ՝ 1մ-1դմ³, 1սմ³, 1մմ³, 1լ, 1մլ:
1լ=1դմ³
1մ³=1մ·1մ·1մ=10դմ·10դմ·10դմ=1000դմ=1000լ
1մլ=1սմ³
1մ³=1մ·1մ·1մ=100սմ·100սմ·100սմ=1000000սմ³
1մ³=1000000սմ³
____________________________________________________________________________________________

Լաբարատոր Աշխատանք 1

Թեմա՝ Մեխանիկակակն շարժում: Հաշվարկման մարմին: Շարժման հարաբերականություն

Մի քանի փորձեր.

 • Անհրաժեշտ պարագաներ՝ փայտե չորսուն և թուղթ
  Ընթացք՝ փայտե չորսուն դրեցինք թղթի վրա և սկսեցինք դանդաղ քաշել թուղթը, որի վրա չորսուն էր
  Ինչ հասկացանք՝ չորսուն շարժվում էր սեղանի և մեր նկատմամբ, բայց չէր շարժվում թղթի նկատմամբ
  Եզրակացուցություն՝ Նույն մարմինը՝ չորուն շարժվեց մի մարմնի նկատմամբ՝ սեղանի, և նույն պահին դադարի վիճակում էր մյուս մարմնի նկատմամբ՝ թղթի:

20191111_102252.jpg

20191104_102807.jpg

 

 

 

Այն մարմինը, որի նկատմամբ դիտարկում ենք տվյալ մարմնի դադարը և շարժումը այդ մարմնին անվանում ենք՝ հաշվառման մարմին:
Կարևոր է նշել՝ թե մարմինը ում նկատմամբ է շարժվում:

 • Անհրաժեշտ պարագաներ՝ փայտե չորսուն, թուղթ և քանոն
  Ընթացք փայտե չորսուն դնում ենք թղթի վրա, և կտրուկ քաշում թուղթը
  Ինչ հասկացանք՝ չորսուն շարժվում էր թղթի նկատմամբ, բայց չէր շարժվում սեղանի նկատմամբ
  Եզրակացություն՝ նույն մարմինը՝ չորուն շարժվեց մի մարմնի նկատմամբ՝ թղթի, և նույն պահին դադարի վիճակում էր մյուս մարմնի նկատմամբ՝ սեղանի:

 

Մարմնի դիրքի փոփոխությունը այլ մարմնի նկատմամբ կոչվում է՝ մեխանիկակակն շարժում

Մեխանիկակակն շարժում: Հաշվարկման մարմին,

Ծանոթացում չափիչ սարքերի հետ
Ծանոթացանք հետևյալ չափիչ գործիքների՝

Երկարություն չափող գործիքներ՝ քանոններ և չափաժապավեն
20191007_102605.jpg

 

Ծավալի չափման գործիքներ՝ չափանոթներ և չափաբաժակներ
20191007_102343.jpg

 

Զանգվածի չափման գործիքներ՝ կշեռքներ(լծակավոր, էլէկտրոնային, նժարավոր), կշռաքարեր, ժամացույցներ, ավազային ժամացույց, էլէկտրոնային, մեխանիկական

 

Ջերմություն չափող գործիքներ՝ ջերմաչափեր
20191007_102557.jpg

 

Հոսանքի ուժը չափող գործիքներ՝ ամպերաչափ, միլի ամպերաչափ, վոլտաչափեր

20191007_102544

 

Ուժը չափող գործիքներ՝ ուժաչափեր
20191007_102609

Հիմնականում չափիչ սարաքերի վրա ես տեսնում եմ, սանդղակներ: Դա սարքի վրա արված բաժանումներն են(նրբագծերը) և որոշ նրբագծերի դիմաց գրված թվերը: Որպեսզի մենք այս գործիքներից կարողանանք օգտվել, պետք է որոշեմ նախ և առաջ սնադղակի ամենափոքր բաժանման արժեքը: Բաժանման արժեքը հաշվելու համար անհրաժեշտ է գտնել այն երկու հարևան գծիկները, որոնց կողքին թվեր են գրված: Այնուհետև մեծ թվից հանել փոքրը և բաժանել բաժանումների թվին: